Fines Victoria

Primary content

Giấy phép Lao động và Phát triển

Giấy phép Lao động và Phát triển là gì?

Giấy phép Lao Động và Phát Triển (Work and Development Permit - WDP) là cách thức dành cho người không thể trả tiền phạt và hội đủ điều kiện. WDP có thể giúp quý vị trả các khoản tiền phạt bằng cách đi làm không lãnh lương, dự các khóa học, hoạt động và chương trình điều trị với một tổ chức hoặc chuyên viên y tế (người bảo lãnh WDP) đã được chấp thuận. Người bảo lãnh của quý vị có thể nộp đơn giùm quý vị và sẽ quản lý WDP của quý vị với Fines Victoria. WDP là chương trình tự nguyện và quý vị có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào.

Download as a PDF file

Listen

Tôi có hội đủ điều kiện hay không?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị có, hoặc trải qua, một hoặc nhiều điều dưới đây:

 • khuyết tật tâm thần hoặc trí tuệ, rối loạn hoặc bệnh tật
 • nghiện ma túy, rượu bia hoặc chất dễ bay hơi
 • vô gia cư
 • bạo hành trong gia đình
 • khó khăn nghiêm trọng về tài chính.
Tôi có thể tham gia những hoạt động nào?

Các hoạt động hoặc việc điều trị mà quý vị có thể tham gia là:

 • tư vấn về ma túy và rượu bia
 • điều trị bởi bác sĩ, y tá hoặc chuyên viên tâm lý
 • đi làm không lãnh lương
 • các khóa học (bao gồm giáo dục, dạy nghề và kỹ năng sống)
 • tư vấn khác (bao gồm tư vấn về tài chính)
 • kèm cặp (nếu quý vị dưới 25 tuổi).
Người bảo lãnh WDP làm những gì?

Người bảo lãnh WDP đã được chấp thuận:

 • có thể thẩm định tiêu chuẩn hội đủ điều kiện của quý vị cho WDP
 • có thể giúp xác định, cung cấp hoặc giới thiệu quý vị đến các hoạt động hoặc cách điều trị phù hợp
 • giám sát các hoạt động hoặc việc điều trị của quý vị
 • cung cấp thông tin cập nhật hàng tháng về sự tham gia của quý vị với Fines Victoria.
Tôi có thể tham gia bằng cách nào?

Nếu quý vị đang có một tổ chức hoặc chuyên viên y tế, quý vị có thể hỏi họ xem họ có phải là người bảo lãnh WDP hợp lệ hay không. Nếu có, hãy hỏi họ xem quý vị có hội đủ điều kiện đối với WDP hay không. Họ có thể cần quý vị cung cấp thêm một số thông tin hoặc bằng chứng để hỗ trợ đơn xin của quý vị. Nếu họ không phải là người bảo lãnh đã được chấp thuận, quý vị có thể hỏi xem họ có muốn trở thành người bảo lãnh hay không. Họ có thể liên lạc với nhóm WDP để tìm hiểu thêm tại [email protected] hoặc 1300 323 483.

Nếu tôi bị phạt thêm nữa thì sao?

Nếu quý vị bị phạt nữa trong khi đang tham gia WDP, người bảo lãnh của quý vị có thể yêu cầu cộng thêm tiền phạt đó vào WDP của quý vị kèm giấy đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị tiếp tục tái phạm và bị phạt nhiều hơn, Fines Victoria có thể cân nhắc hủy bỏ WDP của quý vị.

Tôi còn có những cách nào khác?

Các cách khác để giúp quý vị trả tiền phạt có thể bao gồm:

 • nộp tiền phạt đầy đủ
 • trả tiền phạt theo kế hoạch hoặc thỏa thuận thanh toán
 • nộp đơn xin tái xét
 • nộp đơn với chương trình Nạn bạo hành gia đình
 • đề cử người khác là người lái xe
 • yêu cầu đưa vụ việc ra tòa.

Nếu đã nhận được Thông báo nộp phạt cuối cùng đối với bất kỳ tiền phạt nào của mình, quý vị sẽ không thể đề cử người khác là người lái xe hoặc yêu cầu đưa vụ việc ra tòa.

Hãy tuy cập fines.vic.gov.au để biết thêm thông tin về các cách này.

Tôi có thể lấy thêm thông tin hoặc nhờ trợ giúp ở đâu?
 • Truy cập fines.vic.gov.au/wdp
 • Gửi email tới [email protected]
 • Gọi số 1300 323 483 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)
 • Gọi số 9200 8111 hoặc 1300 369 819 (dành cho người gọi ở vùng tỉnh lỵ) từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ) để nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ quý vị thông thạo hoặc truy cập fines.vic.gov.au/languages
 • Truy cập fines.vic.gov.au/support/legal-and-financial-assistance để biết thông tin về cách nhờ giúp đỡ về pháp lý hoặc tài chính.

 

Return to the top