Fines Victoria

Primary content

Download as a PDF fileKënë ee wël ril apɛidït. Na yïn akëc wët kënë deetic apiath, tedä ka nhiaar ba jam tënë raandɛ̈t alɔŋ akaramadu, ke yï yuɔ̈p akutnhom akaramaat ë Victoria atɔ̈ namba (03) 9200 8111 tedä 1300 369 819 (tënë yup bëi aɣeric) ku raandäŋ abï jam ke yïn thïn ye thuɔŋdun yen nhiaar.

Listen

Aguiɛr akaramaat kɔc ë Victoria

Akarama ë dukum tënë lööŋ ca tem-kɔ̈u. Luɔi ë akaramaat ee kuɔny tënë pialwëi acieŋ ku cökpiny lööŋ wën muk jääŋ ye luɔi riɛc gaanun kuɔ̈c ciɛŋ yic ebën.

Kuat akarama acï tekic arak rou cïmɛn akaramaat akuma ku akaramaat luɔ̈kic.

 • Akaramaat akuma aye gam ë akutnhïïm lööŋ cïtmɛn akuma payam ebën ku Bolïth Victoria. Keek aye gam aluöt tënë kuat awuɔ̈c puɔlic cïtmɛn awuɔ̈c tëruapik ku awuɔ̈c mɛ̈c thurumbil ebën. Akutnhom akarama aye raan puɔ̈l bï awuɔ̈c cï yen raam looi ye tɛ̈ɛ̈upiny ë wëu, ku acïnic laa tënë luk tedä kɛ gam awuɔ̈c.
 • Akaramaat luk aye gam ë gaanun tedä ke raan ë lööŋ tënë luk.

Na yïn acï akarama yök

Yen ee këril ba kedäŋ looi alɔŋ akaramadu tënë cïgäu. Na yïn acïn këloi, ke wëu abï röt ya juak kela nhial amääth ku amääth, ku yen abï bëën këril apɛidït.

Kënë aye kuɛr ba kuany:

Tääu piny emɛn – tënë wïc yï ba tɔ̈ɔ̈u piny akaramadu të cïgäu, neem fines.vic.gov.au ba tääu piny ɣɔnlaany.

Tääu kepiny ebën thïn tɔ̈ɔ̈upiny aluöt – Na yïn acië wïc ba ke tääu piny kek wëu ebën emɛn, yïn alëu ba thiëc ba wëu tääu kepiny ebën amääth ku amääth. Na yïn aye yök kuɔny Centrelink,yïn alëu ba ɣok thiëc buk yen anyai ë wëuku. Ba tɛ̈upiny ye bakic amääth, neem online.fines.vic.gov.au/Pay-by-instalments ku thiöŋ athör ɣɔnlany. 

Thiëc kaam bäric ba tääupiny – ba wïc cot-tueŋ ye tääupiny wëu, neem online.fines.vic.gov.au/Payment-extension ku thiöŋ athör ɣɔnlany.

Na raandɛ̈t peei yen kuëth – na akarama akuma acï bëën tënë yïn thïn imeel, ku yïn acië thuɔk ye kaam kënë, yïn adhil ba raan kuany wën kuëth keya akarama ee tuɔc tënë keek të lɔn bï ya yïn. Ba kuany thuɔk, neem online.fines.vic.gov.au/Nominate ku thiöŋ athör. Yïn adhil ba kënë looi emɛn yïn tënë lëu yen rot, ba looi bï athör cɔɔl agam.

Na yïn acï yɔɔŋ ë thör kɔc macthok na yïn acï yök akarama akuma erin ë thör macthok wën ŋic, yïn alëu ba thiëc tënë Aguiɛr Kɔc Macthok. Tënë gɔ̈r yï wël, neem www.fines.vic.gov.au/fvs.

Na yïn awïc ba akarama akumadu yïn alëu ba akaramadu looi ye mɛɛt thïn loiloi ku yilac në kuer Luɔi ku Aguiɛr Pëël Luɔi (Work and Development Permit Scheme). Kënë adhil ba kuany tëna yïn aye yök kuɔ̈c luɔi ku käk ŋöŋ nyin (liu anïïn, tuany miɔ̈l, thör baai, mäu tedä cäm walrac, abëël piööc). Tënë gɔ̈ɔ̈r yï wël kɔ̈ɔ̈k, neem www.justice.vic.gov.au/wdp.

Na yïn awïc batïŋ thuura ɣok aye thuurat ë akarama kuëth ku akarama mɛk many-lualic agëknhom. Ba nyiɛi thuura, neem online.fines.vic.gov.au/View-image.

Na yïn aye tak ɣok abï akaramadu akuma bɛɛn tïŋ

Yïn adhil ba thiëc tënë bɛɛn tïŋ ë akaramadu tëna:

 • yïn aye gam bï yïn yiëk akarama wën cë gaanun lacök ku yïn acï lëu bï yï raam.
 • yïn acï awuɔ̈c rac apɛi looi, ku yïn anɔŋ wëtdït apɛi tënë tëm-kɔ̈u lööŋ.
 • akarama acï gäm yïn thïn awuɔ̈c ku adhïl naŋ lɔn cï yen gam raandɛ̈t peei, ku acïë yïn.
 • yïn akuc ne baŋ akarama – Yen akëc tuɔc tënë yïn tedä gam tënë yïn ë alathkër.
 • yïn anɔŋ kääŋ looi peei – liu anïïn, tuany miɔ̈l, thör kɔc macthok, määu tedä cäm walrac tedä abëël piööc.

Na tök ë käk acï luöi, yïn alëu ba thiëc bɛɛn tiëŋ. Neem online.fines.vic.gov.au/Request-a-review ku thiöŋ athör ɣɔnlany. Yïn abï wïc ba ɣok gäm kënë yen nyuɔth ku bï ŋic yeŋö cï yïn luel.

Ŋic: Na bënyluk tedä bëny-gaanun thïn lukic acï gam akarama ke yïn abï wïc ba thiëc tënë luŋ kënë ba naŋ wël ë lëk kɔ̈ɔ̈k tëna yïn aliu tënë pïŋ luk, na yïn awïc luk bï dukum bɛɛn tïŋ tedä na yïn awïc ba ayï kuɛr kɔ̈ɔ̈k luthïn tënë yïn ŋic. Yïn adhil ba gɔ̈ɔ̈r kuɔny tënë raan ŋic lööŋ tueŋ kaam këc yïn guɔ jam wek tënë luk – neem www.fclc.org.au tedä yup (03) 9652 1500 ba tedun lööŋ pandun yök.

Na yïn akëc ayï kedäŋ looi abaŋ akaramadu

Akaramaat akuma
Tëwën acë Lëk Akaramaat gam ye akutnhom luɔi lööŋ, yïn adhil yen tääupiny në akölnïïn wën bï yen.

Na yïn akëc tɛ̈upiny akarama acë lëk yï, yen abï bëën kë Lëk Dukum Awuɔ̈c. wëu ë akarama abï röt juak apɛi. Yïn adhil ba akarama tääpiny tedä yuɔ̈p/gäät akutnhom luɔi lööŋ wën gɛm akarama bäk jam alɔŋ kuɛɛr kuɔ̈n kɔ̈ɔ̈k tɛ̈upiny luthïn ebën. Telepun amba den atɔ̈ɔ̈u ë wɛrɛŋ lëk kɔ̈u.

Na yïn aŋɔt yï këc kedäŋ looi alɔŋ akarama, yen alëu bï bëën ke Lëk ë akär wïc kääŋ, ku wëu ë akarama abï bɛɛn juakic peei. Yïn adhil ba akarama kënë tääupiny ye akölnïïn wën yen bï wëu tääupiny tedä keyï gäät ɣok ɣee www.fines.vic.gov.au/contact-us.

Na yïn aŋɔt yï këc kedäŋ looi alɔŋ akarama:

 • athör kuëthdu tedä kë namba thurumbilour alëu bï tem-kɔ̈u
 • wëu alëu bë kek nyaai tënë ɣön-wëudu tedä ke wëukun yë dɔɔm
 • Dukuma gɔ̈ɔ̈r alëu bëloi thïn erinku ku wëu ë akarama abï lanhial ke juak röt apɛidït. Kaam kënë cökciën, ke raan arabia (Sheriff) dɔɔm adhil bï mɛɛt thïn eya. Tënë cïmɛn, ke raan arabiya (Sheriff) alëu bï thurumbildu nyai ku ɣɔɔc wei.

Akaramaat luk
Na bënyluk tedä bëny-gaanun acï yïn gäm akarama thïn lukic, kënë ee cɔɔl akarama luk. Na yïn akëc wëu akaramadu tääu piny aköl ë pïŋ luk, ke Akutnhom akaramaat ë Victoria abï yïn gäm wɛrɛŋ ee Amaat Akaramaat Lukic - Court Fine Collection Statement (CFCS). Tëwën cë yïn yök ë CFCS, yïn adhil ba akarama tääupiny ye akölnïïn (ebën) yen cï luel athör yic.

Yïn alëu ba thiëc tënë tɛ̈upiny akarama amääth thïn aŋuek-ŋuek tedä thiëc kaam wën bäric bï yï wëu tääupiny. Gäät ɣok ë tënë www.fines.vic.gov.au/contact-us.

Ade CFCS du eya abï wël kɔ̈ɔ̈k ril apɛidït muk alɔŋ akaramadu. Na yïn akëc CFCS du deetic apiath, yïn adhil ba ɣok gäät kaam cïgääu ë tënë www.fines.vic.gov.au/contact-us.

Na yïn akëc ayï këdäŋ looi alɔŋ akarama luk:

 • athör kuëthdu tedä kë namba thurumbilour alëu bï tem-kɔ̈u
 • wëu alëu bë kek nyai tënë ɣön-wëudu tedä ke wëukun yë dɔɔm

Dukuma gɔ̈ɔ̈r alëu bëloi thïn erinku ku wëu ë akarama abï lanhial ke juak röt apɛidït. Kaam kënë cökciën, ke raan arabia (Sheriff) dɔɔm adhil bï mɛɛt thïn eya. Tënë cïmɛn, ke raan arabiya (Sheriff) alëu bï thurumbildu nyai ku ɣɔɔc wei.

Abaŋ raan-arabia (Sheriff)

Ade raan- arabiya (Sheriff) ee alathkër ë Lööŋ Luŋdït ë Victoria (Supreme Court of Victoria), wën mukthul tënë luɔi dukuma gɔ̈ɔ̈r kedäŋ tënë:

 • akaramaat këc tääupiny wën cë gäätpiny tënë Akaramaat Victoria
 • akaramaat këc tääupiny cë luel ye bëny-luk tedä bëny-gaanun thïn lukic.

Na yïn acïn kedäŋ ca looi ku dhäl akaramadu yic, ke dukuma gɔ̈ɔ̈r adhil bë gam tënë yïn.

Alathkër ee Sheriff alëu bïk pandu la neem tedä tënë luɔi, tedä yïn adhil bëyï cɔɔl akääc/dɔɔm agëknhom bäk jam alɔŋdun dukuma gɔ̈ɔ̈r. Alathkëër ee Sheriff eya adhil bïk thurumbildu ruɔ̈k cökpiny.

Yïn adhil ba cië riöc ë alathkër Sheriff. Keek awïc bïk yïn kony ba bëën tënë aguiɛr alɔŋ akaramaat këc tääupiny, ku keek abï yïn ŋiëc theek apɛidït. Keek abï kuat kuɛɛr luthïn ebënë teet tënë yïn ba kek deetic yeŋö kënë ba gɔ̈ɔ̈r ku bɛ̈loi.

Na yen ee këril apɛi, ke alathkër ee Sheriff anɔŋ riɛldït tënë:

 • gɔ̈ɔ̈r tënë ku dɔɔmkë kedäŋ, cïtmɛn thurumbildu, ku bë ɣaac wei
 • ruk cökpiny tedä mɛc thurumbildu piny
 • mɛc yïn keya ewët ku bï yïn bëi tënë gaanun ë luk.

 

Return to the top